Deklaracje właściwości użytkowych w różnych językach
Deklaracje właściwości użytkowych w różnych językach

Deklarcje właściwości użytkowych w różnych wersjach językowych

 

więcej

Deklaracje właściwości użytkowych w różnych językach

Niezawodny przewodnik umożliwiający szybkie dobranie odpowiedniego sufitu podwieszanego.

Wejście w życie całości unijnej dyrektywy o wyrobach budowlanych (CPD) dnia 01.07.2013 skutkuje wprowadzeniem szeregu zmian dotyczących weryfikacji właściwości użytkowych wyrobów i konstrukcji budowlanych.

Zamieszczony przez nas przewodnik pozwala odnaleźć odpowiednią deklarację właściwości użytkowych i/lub atesty sufitów podwieszanych zgodnie z unijną dyrektywą o wyrobach budowlanych CPD oraz normą DIN EN 13964 w odniesieniu do wymogów ochrony przeciwpożarowej.

Warto wiedzieć: Systemy sufitowe OWA uzyskałyponad 60 certyfikatów odporności ogniowejobejmujących większość typów konstrukcji sufitowych.

W zależności od systemu, płyty mineralne OWA spełniają kryteria klas odporności ogniowej F120/REI180.

Kolejna zaleta: OWA testuje równieżsystemy konstrukcji(np. nośność), dlatego klient otrzymuje deklarację właściwości użytkowychdla całego zestawu(włączając jego odporność ogniową) —wszystko z jednego źródła.

Deklaracje właściwości użytkowych zastępują poprzednie unijne deklaracje zgodności. Pozwala to producentowi zadeklarować, że jego wyroby i konstrukcje (pod względem odporności ogniowej) są zgodne z normą DIN EN 13964, także w odniesieniu do wewnętrznej kontroli produkcji w kontekście parametrów technicznych (kluczowe właściwości zgodne z normą DIN EN 13964) oraz niezawodności działania.

OWA gwarantuje także spełnianie wymogów prawnych w odniesieniu do niezbędnej weryfikacji właściwości użytkowych. Jest to niezmiernie istotne z punktu widzenia uzyskania odbioru budowlanego, czy skompletowania, wymaganej przepisami, dokumentacji budowlanej.

Zapraszamy do korzystania z naszego przewodnika podczas realizacji swoich projektów!

Odpowiedzialność inwestorów, wykonawców i projektantów

 

W przypadku dostarczenia płyt sufitowych oraz konstrukcji podwieszanych dla inwestycji budowlanych o określonej klasie odporności ogniowej, wymagane jest przedłożenie deklaracji właściwości użytkowych oraz odpowiednich atestów, obejmujących całość konstrukcji. Brak takich dokumentów może spowodować odmowę odbioru budowlanego obiektu przez służby nadzoru budowlanego. W takim przypadku możliwa jest odmowa oddania budynku do użytkowania, nie mówiąc już o odpowiedzialności karnej w przypadku pożaru.

Brak odpowiedniej dokumentacji może również prowadzić do strat finansowych, wynikających z przestojów, kosztów materiału i robocizny, powstałych w skutek konieczności wymiany systemu sufitowego na właściwy, posiadający odpowiednią dokumentację.

Odpowiedzialność za takie straty ponosi projektant, dostawcy materiałów budowlanych (odpowiedzialność z tytułu doradztwa) lub firma zajmująca się suchą zabudową, która dostarczyła lub zamontowała system sufitowy.

Osoby ponoszące odpowiedzialność w imieniu firm handlowych i wykonawczych, tj. dyrektorzy lub członkowie zarządu, muszą także zakładać ryzyko powstania odpowiedzialności regresowej z tytułu szkód, za które odpowiada ich firma w przypadku podjęcia decyzji o budowie sufitu podwieszanego niezgodnego z wymogami obowiązujących przepisów (§ 43 GmbHG (Ustawa o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością), § 93 AktG (Ustawa o spółkach akcyjnych), §§ 823, 826 BGB (niemiecki kodeks cywilny)). Ponadto są oni zobowiązani do przeciwdziałania ryzyku i zapobiegania stratom, a także do podejmowania odpowiednich działań organizacyjnych celem zapewnienia, aby dostarczane i montowane były jedynie produkty spełniające wymogi ustawowe. Zarządy spółek notowanych na giełdzie mogą nawet być zobowiązane do publikowania komunikatów prasowych ad hoc w myśl § 15 niemieckiej ustawy o obrocie papierami wartościowymi (WpHG) w razie spodziewanego wystąpienia z roszczeniem o zapłatę w związku z dostawą lub wykorzystaniem nieodpowiednich wyrobów budowlanych, co mogłoby wywrzeć niekorzystny wpływ na cenę ich akcji.