Ogólne warunki sprzedaży, dostawy i płatności

1. Informacje ogólne, oferta, zamówienie i zawarcie umowy

(1) Wszystkie oferty sprzedaży, przyjęcia zamówień oraz wszystkie dostawy i usługi podlegają wyłącznie poniższym warunkom. Niniejsze warunki znajdują zastosowanie również w przypadku wszelkich przyszłych i podobnych transakcji z nabywcą. Niniejszym wyraźnie wyłącza się warunki zakupu ustalone przez nabywcę, jeśli odbiegają one od niniejszych warunków. Takie warunki znajdą zastosowanie jedynie w przypadku ich przyjęcia przez sprzedawcę potwierdzonego w formie pisemnej.

(2) Wszystkie zamówienia, umowy dodatkowe, zastrzeżenia, zmiany lub uzupełnienia umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. Ustne lub pisemne umowy odbiegające od warunków umownych i/lub potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę dla swej ważności wymagają zgody organu zarządczego sprzedawcy lub odpowiedniej liczby upoważnionych sygnatariuszy. Taka zgoda ważna jest jedynie na piśmie. Ponadto, pracownicy centrali i oddziałów terenowych sprzedawcy nie są upoważnieni do zawierania umów odbiegających od warunków standardowych ani do przyznawania warunków specjalnych.

(3) Oferty sprzedawcy mogą ulec zmianie bez powiadamiania. Sprzedaż, dostawa lub inna umowa wchodzi w życie dopiero z chwilą przesłania potwierdzenia zamówienia lub przy dostawie towarów do nabywcy.

(4) Wszystkie informacje na temat produktów sprzedawcy, w szczególności odnośnie do obrazów, rysunków, pomiarów i szczegółów funkcjonowania uznaje się za średnie wartości przybliżone. Nie są one gwarancją jakości towarów, jedynie stanowią ich opis. Odnosi się to również do próbek i modeli. Odchylenia uznawane w branży za normalne są dozwolone, chyba że potwierdzenie zamówienia określa odpowiednie informacje jako wiążące. Dostawy w ilości większej lub mniejszej od zamówionej, które uwzględnia się w kalkulacji, mogą mieć miejsce zgodnie ze zwyczajowo przyjętą ilością 10%.

(5) Sprzedawca zachowuje prawo własności oraz prawa autorskie do zdjęć, rysunków, kalkulacji oraz innych dokumentów, a także próbek i modeli. Mogą one być dostarczane osobom trzecim tylko pod warunkiem udzielenia wyraźnej zgody przez sprzedawcę.

(6) Jeśli sprzedawca bezpłatnie doradza klientowi, nie prowadzi to do powstania stosunku umowy ani innego stosunku prawnego pomiędzy nabywcą a sprzedawcą w odniesieniu do usług doradczych świadczonych na rzecz nabywcy. To samo znajduje zastosowanie, jeśli sprzedawca bezpłatnie udziela nabywcy informacji lub zaleceń. Wszelkie odmienne ustalenia wymagają formy pisemnej. Wyłącza się możliwość milczącego zawarcia umowy w odniesieniu do doradztwa, zaleceń lub dostarczania informacji.

(7) Rady, zalecenia lub informacje udzielone przez sprzedawcę w trakcie negocjowania umowy, inicjowania zamówienia lub kontraktu są wiążące dla sprzedawcy jedynie w przypadku ich potwierdzenia na piśmie.

2. Ceny i opakowania

(1) Obowiązują odpowiednie ceny przewidziane cennikiem sprzedawcy na dzień dostawy, chyba że wyraźnie uzgodniono inną cenę. Podawane ceny są cenami netto — nie obejmują podatku VAT ani rabatów. Ustalone ceny obowiązują przez okres czterech miesięcy od zawarcia umowy. W przypadku uzgodnienia dłuższych okresów dostawy lub jeśli nabywca ponosi odpowiedzialność za późniejszą dostawę i wystąpią zmiany w zakresie materiału, zużycia energii, kosztów robocizny lub innych ogólnych kosztów podstawowych, zastosowanie znajdują ogólne ceny sprzedaży obowiązujące w chwili dostawy.

(2) Wszystkie ceny podawane są na warunkach EXW zakład i magazyn sprzedawcy. Materiały opakowaniowe są płatne po kosztach i nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem palet wielokrotnego użytku, które są odbierane bez wynagrodzenia.

(3) W przypadku uzgodnienia dostaw z opłaconym transportem wszystkie ceny podawane są w euro na jednostkę sprzedaży plus podatek VAT w ustawowej wysokości, przed rozładunkiem, transport opłacony z magazynu lub dostępnego placu budowy na terytorium Niemiec kontynentalnych. W przypadku małych ilości pobierana będzie ryczałtowa opłata za transport. W przypadku małych ilości towarów objętych zleceniem pobierana będzie ryczałtowa opłata za przygotowanie do wysyłki. Odpowiednie stawki przewidziane są w aktualnych cennikach.

(4) Nabywca musi pokryć, z góry i w pełnej wysokości, ewentualne opłaty manipulacyjne, opłaty transportowe oraz celne, zgodnie z cenami obowiązującymi na dzień zawarcia umowy. Zmiany kosztów z tytułu opłat manipulacyjnych i transportowych oraz celnych mające miejsce po zawarciu umowy odbywają się na korzyść lub na koszt nabywcy.

3. Płatności

(1) Płatności uiszcza się gotówką bez potrąceń w kasie sprzedawcy i stają się należne natychmiast po wystawieniu faktury. Ewentualne rabaty z tytułu płatności gotówkowych wymagają wyraźnego uzgodnienia. Każda ze stron umowy upoważniona jest do dostarczenia dowodu szkód wynikających z niedotrzymania umowy, w kwocie przewyższającej ustawową.

(2) Weksle i czeki przyjmuje się wyłącznie na podstawie wyraźnej umowy i w celu zabezpieczenia świadczenia. Nabywca ponosi koszty dyskonta, pobrania i innych opłat.

(3) Jeśli uzgodniono płatność w walucie obcej, nabywca zobowiązany jest do uiszczenia płatności w uzgodnionej walucie. Jeśli wartość ceny zakupu w walucie obcej uległa zmniejszeniu w porównaniu z walutą krajową w okresie między zawarciem umowy a otrzymaniem płatności przez sprzedawcę, nabywca musi zwrócić różnicę.

(4) Nabywca może dokonywać kompensacji jedynie należności bezspornych lub prawnie wiążących i na tej podstawie może także dochodzić swoich praw do wstrzymania płatności. Wyłącza się możliwość wstrzymania płatności, jeśli roszczenie to wynika z innego stosunku umownego.

(5) Wszystkie należności stają się wymagalne w przypadku zawieszenia płatności, złożenia wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego lub wszczęcia postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku nabywcy. Rabaty i bonusy zostaną zniesione. Jeżeli po zawarciu umowy okaże się, że sytuacja finansowa nabywcy nie pozwala na przyznanie kredytu lub warunków płatności, sprzedawca może wnieść o ustanowienie zabezpieczenia lub przedpłaty wszystkich należności i wstrzymać realizację umowy do momentu spełnienia tych warunków. Jeśli ustanowienie zabezpieczenia lub dokonanie przedpłaty nie odbędzie się w ustalonym terminie, sprzedawca ma prawo wycofać się z umowy lub zażądać wynagrodzenia z tytułu niewywiązania się z umowy.

4. Dostawa

(1) Terminy wykonania dostaw i usług będą przestrzegane przez sprzedawcę, kiedy tylko będzie to możliwe. Niemniej jednak za terminy uznaje się za jedynie przybliżone daty dostawy / wykonania usługi.

(2) Okresy wykonania dostawy liczy się od daty dostarczenia potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę. Uważa się je za dotrzymane z chwilą powiadomienia o gotowości do wysyłki, jeśli wysyłka nie jest możliwa z przyczyn niezawinionych przez sprzedawcę. Jeśli towary odbierane są przez nabywcę, okresy realizacji i terminy dostawy odnoszą się do czasu powiadomienia przez sprzedawcę, że towary są gotowe do wysyłki. Uzgodnione okresy realizacji i terminy dostawy zostaną przedłużone o czas zalegania przez nabywcę z wykonaniem zobowiązań wynikających z tej lub innej umowy, bez względu na prawa przysługujące sprzedawcy w wyniku niedotrzymania warunków umowy przez nabywcę. Zastrzegamy sobie prawo samodzielnego dokonania dostawy.

(3) Przy dostawie sprzedawca wystawia fakturę za dostarczone towary. Jeśli nabywca nie otrzyma faktury bezpośrednio po dostawie, jest zobowiązany poinformować o tym sprzedawcę w ciągu 8 dni od dostawy. W przeciwnym przypadku przestaną obowiązywać skonta z tytułu wczesnej płatności lub inne obniżki.

(4) Jeśli sprzedawca odnotuje opóźnienie, nabywca musi udzielić sprzedawcy odpowiedniego okresu karencji wynoszącego przynajmniej 30 dni. Po upływie okresu karencji nabywca może wycofać się z umowy, chyba że przed upływem okresu karencji wskazano, że towary są gotowe do wysyłki.

(5) W przypadku wojny, strajków, lokautów, niedoborów surowców i energii, zakłóceń w działalności gospodarczej lub transportu, zarządzeń władz wyższego szczebla oraz wszelkich innych przypadków działania siły wyższej — bez względu na to, czy doświadczy ich sprzedawca, jego dostawcy lub przewoźnicy — za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i które mają wpływ na wykonanie danej transakcji lub ją uniemożliwiają, termin dostawy zostanie przesunięty o okres opóźnienia plus odpowiedni okres rozruchowy. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje nabywcę o tego rodzaju opóźnieniach. Jeśli okoliczności tego rodzaju uniemożliwiają sprzedawcy wykonanie dostawy lub usługi lub jest to nieracjonalne, ma on prawo do wycofania się z umowy w całości lub w części, a nabywcy nie będzie z tego tytułu przysługiwać żadne odszkodowanie.

5. Przeniesienie ryzyka

(1) Wysyłka i transport odbywają się na koszt i ryzyko nabywcy. Towary przygotowane do wysyłki w uzgodnionym dniu muszą zostać natychmiast odebrane. W przeciwnym razie sprzedawcy przysługiwać będzie prawo przechowywania towarów według własnego uznania, na koszt i ryzyko nabywcy, oraz zafakturowania towarów jako dostarczonych.

(2) Ryzyko, w tym ryzyko przejęcia, przechodzi na nabywcę w chwili, kiedy towary przekazane zostają przewoźnikowi lub spedytorowi, jednakże nie później niż w momencie opuszczania fabryki lub magazynu. Odnosi się to także do dostaw częściowych lub wykonywania przez sprzedawcę innych usług, np. kosztów wysyłki lub dostawy.

6, Kontrola wad i gwarancja

(1) Nabywca musi dokonać inspekcji towarów natychmiast po otrzymaniu, a przynajmniej przed montażem lub przetwarzaniem, i zawiadomić sprzedawcę na piśmie o ewentualnych stwierdzonych wadach. Obowiązek nabywcy do inspekcji towarów rozciąga się na całą dostawę. Dostawę uważa się za dokonaną zgodnie z umową, jeśli sprzedawca nie został terminowo powiadomiony o wadach. To samo odnosi się do nieprawidłowej dostawy i niezgodności ilościowych, nieuregulowanych zapisami punktu 1 (4).

(2) Na nabywcy spoczywa ciężar dowodu, jeśli twierdzi on, że towary były wadliwe przed przeniesieniem ryzyka. Odnosi się to w szczególności do sytuacji, kiedy nabywca nie powiadomi sprzedawcy o wadach natychmiast po otrzymaniu towarów.

(3) Gwarancje lub przyjęcie ryzyka zaopatrzeniowego muszą zostać wyraźnie uzgodnione. Cechy, których nabywca może oczekiwać w oparciu o oświadczenia publiczne dokonane przez sprzedawcę lub jego przedstawicieli, zwłaszcza w reklamie lub określaniu pewnych cech produktu, wchodzą w skład uzgodnionej jakości towarów jedynie wtedy, gdy zostały wyraźnie uzgodnione pomiędzy stronami. Uzgodnienia tego rodzaju ważne są tylko na piśmie.

(4) Nieznaczące wady, w szczególności niewielkie różnice kolorystyczne i strukturalne oraz nieistotne odchylenia długości, szerokości i grubości dostarczonego materiału nie upoważniają nabywcy do wystosowania powiadomienia o wadach.

(5) W przypadku prawidłowego i uzasadnionego powiadomienia o wadach sprzedawcy przysługuje, według jego uznania, prawo do bezpłatnej wymiany lub naprawy pierwotnych towarów. Jeśli wymiana lub naprawa dwa razy nie przyniesie rezultatu, nabywcy przysługuje prawo do obniżenia ceny zakupu lub wycofania się z umowy. W przypadku wycofania się z umowy, w przypadku pogorszenia lub utraty towarów, jeśli ani nabywca, ani sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za takie pogorszenie lub stratę, nabywca musi także wynagrodzić to sprzedawcy. W kwestii dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z wad towarów stosuje się przepisy ustawowe, z zastrzeżeniem wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności zgodnie z punktem 7.

(6) Właściwe przechowywanie i traktowanie dostarczonych towarów stanowi warunek uznania roszczeń odszkodowawczych nabywcy. Sprzedawcy przysługuje prawo inspekcji towarów, względem których zgłoszono powiadomienie o wadach. W przeciwnym razie, jeśli nabywca natychmiast nie udostępni wadliwych towarów sprzedawcy na jego wniosek, wszystkie roszczenia dotyczące wad stają się nieważne.

(7) Jeśli dostarczone towary zostały wykorzystane w celach budowlanych zgodnie z ich przeznaczeniem i spowodowały wadę budynku, okres gwarancji będzie obowiązywać przez pięć lat od chwili przekazania towarów. We wszystkich pozostałych przypadkach okres gwarancji wynosi rok od dnia przekazania towarów. Ustawowy okres gwarancyjny znajduje zastosowanie, jeśli wada została nieuczciwie ukryta.

(8) Przewoźnik musi być informowany o ewentualnych uszkodzeniach w trakcie transportu. W tym zakresie znajduje zastosowanie obowiązek zgłoszenia zgodnie ze standardowymi warunkami i zasadami ADSp (Federalnego Związku Spedytorów).

7. Odpowiedzialność

(1) Sprzedawca odpowiada za utratę życia, uszkodzenie ciała lub uszczerbek na zdrowiu w przypadku drobnego zaniedbania. Podobnie sprzedawca jest odpowiedzialny za naruszenie zobowiązań umownych niezbędnych w celu osiągnięcia celu umowy (istotne zobowiązania) w przypadku drobnego zaniedbania. Poza tym sprzedawca jest odpowiedzialny wyłącznie za umyślne i rażące zaniedbanie w zakresie jego odpowiedzialności umownej i pozaumownej. Znajduje to zastosowanie w szczególności w przypadku odszkodowania należnego z tytułu naruszenia obowiązków, opóźnienia w dostawie (niedotrzymania umowy), odszkodowania zamiast realizacji umowy, zwrotu daremnie poniesionych wydatków oraz bezprawnych działań lub odpowiedzialności za produkt, z wyjątkiem odpowiedzialności podlegającej niemieckiej ustawie o odpowiedzialności za produkt. Nawet jeśli sprzedawca udzieli gwarancji lub podejmie ryzyko zaopatrzeniowe, ponosi on odpowiedzialność jedynie w przypadku umyślnego lub rażącego zaniedbania, chyba że w zapisach umownych określono inaczej.

(2) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność jedynie za typowe i przewidywalne straty umowne. Ograniczenie odpowiedzialności nie znajduje zastosowania, jeśli przedstawiciele prawni lub kierownictwo sprzedawcy są odpowiedzialni za umyślne lub rażące zaniedbanie lub jeśli odpowiedzialność odnosi się do utraty życia, uszkodzenia ciała bądź uszczerbku na zdrowiu.

(3) Z wyjątkiem odpowiedzialności wynikającej z winy umyślnej lub utraty życia, uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu, roszczenia o odszkodowanie wygasają w terminie dwóch (2) lat od dnia, w którym klient powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających roszczenie, i o sprzedawcy jako stronie odpowiedzialnej za zapewnienie odszkodowania, lub powinien był powziąć wiadomość o tym w przypadku braku rażącego zaniedbania, chyba że prawo przewiduje krótszy okres ograniczenia lub wynika to z innych postanowień umownych. Do wszelkich innych kwestii w tym zakresie znajdują zastosowanie przepisy § 199 (2) i (3) BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego).

(4) Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu doradztwa, zaleceń lub informacji jedynie wtedy, gdy nabywca i sprzedawca zawarli umowę obejmującą doradztwo, zalecenia lub informacje, albo sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu doradztwa, zaleceń lub informacji w kontekście bezprawnych działań lub winy przy zawieraniu umowy. Poza tym odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu doradztwa, zaleceń i informacji
wynika z punktów 7 (1) do (3).

(5) Postanowienia o odpowiedzialności w myśl punktów 7 (1) do (4) rozciągają się także na pracowników sprzedawcy, jego spółki zależne i oddziały.

8. Zastrzeżenie tytułu własności

(1) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zatrzymania tytułu własności do dostarczanych towarów do momentu zapłaty przez nabywcę wszystkich należności, w tym przyszłych należności wynikających z ich stosunków handlowych. W przypadku dostaw na rachunek bieżący zastrzeżenie tytułu własności stanowi zabezpieczenie salda.

(2) Nabywca jest uprawniony do odsprzedaży zakupionych towarów w ramach normalnej działalności gospodarczej. Wszystkie należności z odsprzedaży towarów objętych zastrzeżeniem tytułu własności (towarów objętych zastrzeżeniem), w tym wszystkie żądania odnoszące się do rachunku bieżącego niniejszym w całości przypisuje się sprzedawcy. W drodze odstępstwa od powyższego, łączne należności nabywcy pochodzące
z odsprzedaży towarów objętych zastrzeżeniem oraz towarów od osób trzecich zostaną przeniesione na sprzedawcę proporcjonalnie do wartości fakturowej towarów objętych zastrzeżeniem. Podobnie, niniejszym przenosi się na sprzedawcę roszczenia o odszkodowanie od firm ubezpieczeniowych lub osób trzecich wynikające z uszkodzenia lub utraty towarów objętych zastrzeżeniem.

(3) Połączenie, przetwarzanie, montaż lub inne wykorzystanie towarów objętych zastrzeżeniem mają miejsce w imieniu sprzedawcy, niemniej jednak bez powstawania zobowiązań po stronie sprzedawcy. Jeśli towary objęte zastrzeżeniem zostaną poddane przetwarzaniu, połączeniu lub wymieszaniu z towarami należącymi do osób trzecich, sprzedawca uzyska wspólny tytuł własności do nowego lub wymieszanego towaru proporcjonalnie do wartości fakturowej towarów objętych zastrzeżeniem względem wartości fakturowej innych wykorzystanych towarów. Jeśli w wyniku połączenia lub wymieszania tytuł własności do towarów objętych zastrzeżeniem wygaśnie, niniejszym uzgadnia się, że wynikły, należący do nabywcy tytuł własności lub współwłasności przedmiotów przetworzonych zostanie przeniesiony na sprzedawcę proporcjonalnie do wartości fakturowej towarów objętych zastrzeżeniem. Nabywca będzie zobowiązany bezpłatnie przechowywać dla sprzedawcy przedmioty objęte współwłasnością sprzedawcy. Towary, do których sprzedawcy przysługuje wyżej wspomniane prawo własności, stanowią towary objęte zastrzeżeniem w rozumieniu postanowień niniejszego punktu 8.

(4) Sprzedawca udzieli nabywcy odwołalnego prawa do odbioru należności przeniesionych na sprzedawcę na rachunek sprzedawcy w swoim własnym imieniu. Niniejsze upoważnienie do odbioru można odwołać tylko wtedy, gdy nabywca nie wywiązuje się w sposób właściwy ze swoich zobowiązań w zakresie płatności.

(5) Jeśli możliwa do uzyskania wartość zabezpieczenia dostarczonego do sprzedawcy przekracza wartość zabezpieczonej należności o więcej niż 20%, sprzedawca zobowiązany jest do wydania zabezpieczenia według własnego uznania na wniosek nabywcy.

(6) Jeśli nabywca naruszy warunki umowy, zwłaszcza w odniesieniu do uiszczania płatności, sprzedawca będzie uprawniony do wycofania się z umowy i odzyskania towarów objętych zastrzeżeniem. W tym przypadku sprzedawcy przysługuje prawo obciążenia nabywcy kwotą ryczałtową wynosząca 15% wartości zamówienia z tytułu kosztów związanych z odzyskaniem towarów, chyba że nabywca może wykazać, że odzyskanie towarów przez sprzedawcę nie wiązało się z żadnym kosztem lub że był on niższy.

(7) Nabywcy nie wolno zastawiać ani cedować towarów objętych zastrzeżeniem jako zabezpieczenia do chwili wypełnienia wszelkich nieuregulowanych zobowiązań wobec sprzedawcy. W przypadku dostępu osób trzecich do towarów objętych zastrzeżeniem, w szczególności w przypadku zastawu, nabywca jest zobowiązany do powiadomienia osób trzecich o zastrzeżeniu tytułu własności przez sprzedawcę oraz do natychmiastowego poinformowania sprzedawcy o zastawie, postępowaniu związanym z niewypłacalnością lub innych istotnych zdarzeniach, które mogłyby mieć wpływ na prawa sprzedawcy do towarów objętych zastrzeżeniem. W przypadku zawieszenia płatności towary objęte zastrzeżeniem należy wycofać bez konieczności otrzymania oficjalnego wniosku i trzymać w gotowości do przekazania sprzedawcy.

9. Dostawy częściowe

Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania odpowiedniej ilości dostaw częściowych; każda dostawa częściowa uważana jest za odrębną transakcję.

10. Miejsce realizacji i właściwość sądów

(1) Miejscem realizacji dostawy jest odpowiednia stacja załadunkowa. Miejscem realizacji płatności jest Amorbach.

(2) Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających ze stosunku umownego, w tym postępowania związanego z wekslami i czekami, jest Amorbach, pod warunkiem, że nabywca jest handlowcem, osobą prawną podlegającą prawu publicznemu lub specjalną fundacją założoną zgodnie z prawem publicznym.

(3) Prawo Republiki Federalnej Niemiec znajduje zastosowanie odnośnie do wszelkich stosunków prawnych między sprzedawcą a nabywcą. Nie znajduje zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) ani inne konwencje międzynarodowe, nawet po ich wcieleniu w prawo niemieckie.

11. Klauzula salwatoryjna

Jeśli jedno z powyższych postanowień lub jego część jest lub stanie się nieważna, lub jeśli umowa zawiera luki prawne, pozostanie to bez wpływu na ważność pozostałych postanowień. W przypadku nieważności poszczególnych postanowień strony zobowiązują się podjąć współpracę w celu zastąpienia takiego postanowienia zapisem jak najbliżej odzwierciedlającym zamysł ekonomiczny nieważnego postanowienia.

 

(Datowane 01/2011)