Verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

1. Algemeen, offerte, opdracht en overeenkomst afsluiten

(1) Op alle offertes van de verkopers, de aanvaarding van de order en alle leveringen en diensten zijn uitsluitend de hiernavolgende voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden gelden ook voor alle toekomstige en soortgelijke zaken met de koper. Afwijkende inkoopvoorwaarden van de koper worden hiermee uitdrukkelijk uitgesloten. Deze gelden uitsluitend als de verkoper ze schriftelijk heeft erkend.

(2) Alle orders, nevenafspraken, voorbehouden, wijzigingen of aanvullingen van een overeenkomst zijn alleen geldig als ze schriftelijk zijn overeengekomen. Mondelinge of schriftelijke toezeggingen die afwijken van de voorwaarden en/of de orderbevestiging van de verkoper, moeten door de vertegenwoordigingsbevoegde organen of procuratiehouders van de verkoper goedgekeurd worden conform de statuten van de onderneming. Deze toestemming is uitsluitend in schriftelijke vorm geldig. Daarnaast zijn de binnen- en buitendienstmedewerkers van de verkoper niet bevoegd om afwijkende afspraken te maken of om speciale voorwaarden toe te zeggen.

(3) De offertes van de verkoper zijn altijd vrijblijvend. Een verkoop-, lever- of andere overeenkomst komt pas tot stand als de orderbevestiging is verzonden of doordat de goederen naar de koper worden verzonden.

(4) Alle gegevens over de producten van de verkopers, met name de in offertes en brochures gebruikte afbeeldingen, tekeningen, maten en prestatiegegevens, moeten als gemiddelde benaderingswaarden worden beschouwd. Ze zijn geen garantie voor de aard van de goederen, maar zijn slechts beschrijvingen. Dit geldt ook voor monsters en proefstukken. Brancheconforme afwijkingen zijn toegestaan, voor zover de betreffende gegevens in de orderbevestiging niet als bindend zijn aangeduid. Zoals in de handel gebruikelijk is, mag er 10% te veel of te weinig worden geleverd. Hiermee is in de calculatie rekening gehouden.

(5) De eigendoms- en auteursrechten van afbeeldingen, tekeningen, calculaties, andere documenten en monsters blijven voorbehouden aan de verkoper. Ze kunnen uitsluitend na toestemming van de verkoper aan derden worden verstrekt.

(6) Als de verkoper de klant gratis adviseert, komt tussen de koper en de verkoper geen op advisering van de koper gerichte overeenkomst of andere rechtsverhouding tot stand. Hetzelfde geldt ook als de verkoper de klant gratis informatie verstrekt of aanbevelingen doet. Een andersluidende overeenkomst moet schriftelijk worden opgesteld. Een stilzwijgende totstandkoming van een adviesgerichte, aanbevelingsgerichte of informatiegerichte overeenkomst is uitgesloten.

(7) Advies, aanbevelingen of informatie die bij de onderhandelingen of voorbereidingen van een order of overeenkomst zijn verstrekt, zijn voor de verkoper alleen bindend als deze ze minimaal schriftelijk heeft bevestigd.

2. Prijsstelling en verpakking

(1) De geldige prijzen in de prijslijsten van de koper op de dag van levering gelden, tenzij uitdrukkelijk een vaste prijs is overeengekomen. De prijzen zijn netto zonder btw en korting. De vaste prijzen gelden gedurende vier maanden vanaf de totstandkoming van het contract. Als langere leveringstermijnen zijn overeengekomen of als de koper een daadwerkelijk latere levering toe te rekenen is en als tussentijds de materiaal-, energie-, loon- en andere algemene productiekosten zijn gewijzigd, dan gelden de algemeen geldende verkoopprijzen op het moment van levering.

(2) Alle prijzen zijn af fabriek resp. af magazijn van de verkoper. Verpakkingsmateriaal wordt tegen kostprijs in rekening gebracht en wordt niet retour genomen, met uitzondering van herbruikbare pallets, die zonder restitutie worden teruggenomen.

(3) Indien francoleveringen zijn overeengekomen, zijn de prijzen uitgedrukt in euro per verkoopeenheid excl. btw, niet gelost, franco magazijn of berijdbare bouwplaats op het vaste land van de Bondsrepubliek Duitsland. Bij kleine hoeveelheden wordt een vast bedrag voor vrachtkosten in rekening gebracht. Bij kleine hoeveelheden van op maat gemaakte producten wordt een vast bedrag voor het instellen van de machines berekend. De geldende vaste bedragen kunt u terugvinden in de actuele prijslijsten.

(4) De koper moet de omslagkosten, vrachtkosten en douanekosten conform de op de dag van sluiting van de overeenkomst geldende prijzen zonder korting vooruit betalen. Na sluiting van de overeenkomst eventueel optredende kostenwijzigingen voor overslag, vracht en douane gaan ten laste of zijn ten gunste van de koper.

3. Betalingen

(1) Betalingen moeten onmiddellijk na facturering contant zonder enige aftrek worden gedaan bij het betaalorgaan van de verkoper. Kortingen voor contante betaling moeten uitdrukkelijk schriftelijk worden overeengekomen. Elke contractpartij is bevoegd om de kosten door verzuim die het wettelijk kader te buiten gaan aan te tonen.

(2) Wissels en cheques worden uitsluitend na een uitdrukkelijke overeenkomst en ter vervulling van de betalingsverplichting geaccepteerd. Discontokosten, intrekkingskosten of andere kosten zijn ten laste van de koper.

(3) Als betaling in een vreemde valuta is overeengekomen, is de koper verplicht in de overeengekomen valuta te betalen. Als tussen de sluiting van de overeenkomst en de ontvangst van de betaling bij de verkoper een waardevermindering optreedt door de vreemde valuta die aan de basis ligt van de koopprijs en de binnenlandse valuta, dan moet de koper het verschil compenseren.

(4) De koper kan alleen verrekenen met onbetwiste of van rechtswege gegrond verklaarde eisen of recht van terughouding geldend maken. Elke terughouding van betalingen is uitgesloten, als het recht van terughouding op een andere overeenkomst rust.

(5) Bij surseance van betaling, een verzoek om opening van de insolventieprocedure of opening van de insolventieprocedure tegen de koper worden alle vorderingen direct opeisbaar. Rabatten en bonussen vervallen. Als na sluiting van de overeenkomst blijkt, dat de bedrijfseconomische situatie van de koper geen kredietverlening of gespreide betaling toelaat, kan de verkoper een zekerheidsstelling of vooruitbetaling van alle vorderingen verlangen en levering weigeren tot hieraan is voldaan. Als zekerheidsstelling resp. vooruitbetaling niet tijdig gebeurt, kan de verkoper de overeenkomst ontbinden of schadevergoeding eisen voor niet-nakoming.

4. Levering

(1) De verkoper zal de aangegeven lever- en prestatietermijnen indien mogelijk in acht nemen. De aangegeven tijden zijn echter altijd benaderingswaarden.

(2) De levertermijnen beginnen op de datum van onze orderbevestiging. Door de melding dat de levering verzendklaar is, is aan deze voorwaarde voldaan als verzending door overmacht voor de verkoper niet mogelijk is. Bij afhaling hebben de levertermijnen en termijnen betrekking op het moment waarop de verkoper de goederen verzendklaar gemeld heeft. De overeengekomen levertermijnen en termijnen worden verlengd ,
onverminderd de rechten van de verkoper door verzuim van de koper, met de duur van het verzuim door de koper uit deze of een andere overeenkomst. Tijdige levering van de goederen aan OWA voorbehouden.

(3) Gelijktijdig met de levering overhandigt de verkoper de rekening voor de geleverde goederen aan de koper. Als de klant niet onmiddellijk na levering de rekening krijgt, is de koper verplicht deze binnen 8 dagen na levering bij de verkoper op te vragen. Gebeurt dit niet, dan kunnen geen kortingen voor contante betaling of andere kortingen op de rekening in mindering worden gebracht.

(4) Bij verzuim van de verkoper moet de koper eerst een extra termijn van minimaal 30 dagen verlenen. Na afloop van de extra termijn kan de koper de overeenkomst ontbinden, tenzij de goederen voor het verstrijken van de termijn verzendklaar is gemeld.

(5) In geval van oorlog, staking, buitensluiting, grondstof- of energiegebrek, bedrijfs- en verkeerstoringen, beschikking of aanhouding van hoger hand, ongeacht of deze risico's optreden bij de verkoper, zijn toeleverancier of transporteur en die niet aan de verkoper kunnen worden toegerekend en waardoor de uitvoering van de overeenkomst nadelig wordt beïnvloed of onmogelijk is, wordt de leveringstermijn van de verkoper verlengd met de duur van de vertraging plus een redelijke aanlooptijd. Dergelijke vertragingen zal de verkoper onmiddellijk aan de koper melden. Als door de genoemde omstandigheden levering van de goederen of prestaties voor de verkoper onmogelijk is, dan kan deze de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder dat de koper hierdoor recht op schadevergoeding heeft.

5. Verzending en risico-overdracht

(1) Verzending en transport vindt plaats voor risico en op rekening van de koper. De op de afgesproken datum verzendklaar gemelde goederen moeten onmiddellijk worden afgehaald. Anders is de verkoper gerechtigd ze op kosten van en voor risico van de koper naar eigen goeddunken op te slaan en als geleverd in rekening te brengen.

(2) Door de overdracht aan de transporteur of expediteur, uiterlijk echter bij het verlaten van de fabriek of het magazijn, gaat het risico, inclusief het risico van inbeslagneming, over op de koper. Dit geldt ook als bij deelleveringen of als de verkoper nog andere prestaties, bijv. de verzendkosten of levering, op zich heeft genomen.

6. Controle op gebreken en garantie

(1) Onmiddellijk na ontvangst van de goederen, maar ten laatste voordat deze worden ingebouwd of verwerkt, dient de koper de goederen te onderzoeken en eventuele gebreken schriftelijk aan de verkoper te melden. De onderzoeksplicht van de koper geldt voor de gehele levering. Als het gebrek niet tijdig wordt gemeld, geldt de levering als conform overeenkomst. Hetzelfde geldt ook voor verkeerde leveringen en afwijkende hoeveelheden die niet onder punt 1. (4) vallen.

(2) De bewijslast voor een gebrek aan de goederen bij risico-overdracht ligt bij de koper. Dat geldt in het bijzonder als de koper gebreken niet onmiddellijk na ontvangst van de goederen meldt.

(3) Garanties of de overname van een risico bij aanschaffing moeten uitdrukkelijk als zodanig worden overeengekomen. Eigenschappen, die de koper na de publieke verklaringen van de verkoper of zijn medewerkers, in het bijzonder in reclame of bij de aanduiding van bepaalde eigenschappen van de zaak kan verwachten, horen alleen dan tot de overeengekomen kwaliteit als ze uitdrukkelijk tussen de partijen zijn overeengekomen. De hiervoor bedoelde overeenkomsten zijn uitsluitend in schriftelijke vorm geldig.

(4) Onbeduidende gebreken, in het bijzonder kleine kleur- en structuurverschillen evenals onbelangrijke afwijkingen van de lengte, breedte en dikte van het geleverde materiaal zijn geen redenen voor reclamaties.

(5) Bij een reglementaire en terechte klacht heeft de verkoper het recht om naar zijn keuze een kosteloze vervanging te leveren of om te repareren. Als de vervangende levering of reparatie voor de tweede keer mislukt, heeft de koper het recht om de koopprijs te verlagen of om de overeenkomst te ontbinden. De koper moet als hij de overeenkomst ontbindt bij een verslechtering of verlies van de zaak toch schadevergoeding aan de
betalen als de verslechtering of het verlies de koper noch verkoper aan te rekenen is. Inzake het indienen van het recht op schadevergoeding voor gebreken wordt onder voorbehoud van uitsluiting van aansprakelijkheid als vermeld bij punt 7 verwezen naar de wettelijke regeling.

(6) De juiste opslag en omgang met de geleverde goederen is voor de koper voorwaarde om een beroep te kunnen doen op de garantie. De verkoper moet in de gelegenheid worden gesteld om de ondeugdelijke goederen te bekijken. Als dit niet gebeurt en als de koper de ondeugdelijke goederen niet onmiddellijk ter beschikking stelt, vervallen alle garantieaanspraken.

(7) Als de geleverde goederen conform het gangbare gebruik worden geïnstalleerd in een bouwwerk en er daardoor gebreken aan ontstaan, bedraagt de garantietermijn vijf jaar vanaf het moment dat de goederen worden overgedragen. In de overige gevallen bedraagt de garantietermijn één jaar vanaf het moment dat de goederen worden overgedragen. Als een gebrek met opzet is verzwegen, geldt de wettelijke garantietermijn.

(8) Transportschade moet bij de transporteur worden gemeld. Wat dat aangaat gelden de meldingsplichten van de algemene Duitse transportvoorwaarden (Allgemeine Deutsche Speditionsbedingungen, ADSp).

7. Aansprakelijkheid

(1) Bij aantasting van het leven, het lichaam of de gezondheid is de verkoper aansprakelijk bij geringe nalatigheid. Ook is de verkoper aansprakelijk voor niet-nakoming van de contractuele verplichtingen die essentieel zijn om het doel van de overeenkomst te behalen (kardinale verplichtingen) in geval van geringe nalatigheid. Voor het overige is de verkoper contractueel en niet-contractueel alleen aansprakelijk in geval van opzet en grove nalatigheid. Dit geld in het bijzonder voor schadevergoeding wegens niet-nakoming, vertraging bij het leveren van de prestaties (verzuim), schadevergoeding in plaats van prestaties, schadevergoeding voor vergeefse inspanningen evenals het ongeoorloofde hanteren of de productaansprakelijkheid – met uitzondering van een eventuele aansprakelijkheid conform het productaansprakelijkheidswet. Ook als een garantie of een aanschafrisico wordt overgenomen, is de verkoper alleen in geval van opzet of grove nalatigheid aansprakelijk, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

(2) De verkoper is alleen aansprakelijk voor voorzienbare schade die kenmerkend is voor de overeenkomst. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt niet als wettelijke vertegenwoordigers of leidinggevende medewerkers van de verkoper met opzet of grof nalatig hebben gehandeld, of in het geval van aansprakelijkheid voor schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid.

(3) Met uitzondering van de aansprakelijkheid wegens opzet of wegens schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid verjaren aanspraken op schadevergoeding, voor zover deze niet krachtens een wet of andere bepalingen in de overeenkomst op kortere termijn verjaren, binnen twee (2) jaar vanaf het moment waarop de klant en de verkoper als vergoedingsplichtige partij kennis hebben of zonder grove nalatigheid kennis hadden moeten hebben van de omstandigheden die aan de schadevergoedingsaanspraken ten grondslag liggen. Voor het overige geldt § 199 alinea 2 en 3 van het Duitse BGB.

(4) Voor advies, aanbevelingen of informatie is de verkoper uitsluitend aansprakelijk als de koper en verkoper een overeenkomst afgesloten hebben, die het advies, de aanbeveling of de informatie als onderwerp heeft, of de verkoper voor het advies, de aanbeveling of de informatie vanuit het oogpunt van een ongeoorloofde handeling of schuld bij sluiting van de overeenkomst aansprakelijk is. Voor het overige is de aansprakelijkheid van de verkoper voor advies,
aanbevelingen en informatie geregeld conform punt 7.(1) tot (3).

(5) De aansprakelijkheidsregeling conform punt 7. (1) tot (4) gelden ook ten gunste van de medewerkers van de verkoper evenals voor de zuster- en dochterondernemingen.

8. Eigendomsvoorbehoud

(1) De verkoper behoudt zich de eigendom van alle door hem geleverde goederen voor totdat de koper alle, ook toekomstige vorderingen uit de overeenkomst betaald heeft. Als leveringen op rekening plaatsvinden, dient het eigendomsvoorbehoud als zekerstelling van het openstaande saldo.

(2) De koper heeft het recht om de gekochte goederen in het kader van een normale bedrijfsvoering door te verkopen. Alle vorderingen uit de doorverkoop van goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, inclusief alle saldovorderingen uit rekening-courant, cedeert de koper nu al volledig aan de verkoper. In afwijking daarvan zijn de vorderingen van de koper uit
doorverkoop van de goederen onder eigendomsvoorbehoud samen met vreemde goederen tegen een totaalprijs evenredig aan de factuurwaarde van de goederen onder eigendomsvoorbehoud aan de verkoper gecedeerd. Eveneens worden hierdoor de aanspraken op schadevergoeding tegenover verzekeringen of derden wegens beschadiging of kwijtraking van de goederen onder eigendomsvoorbehoud aan de verkoper gecedeerd.

(3) De verbinding, verwerking, montage of ander gebruik van goederen onder eigendomsvoorbehoud gebeurt voor de verkoper, echter zonder enige verplichting zijnerzijds. Als de goederen onder eigendomsvoorbehoud worden verwerkt, verbonden of gemengd met eigendommen van anderen, dan heeft de verkoper recht op mede-eigendom aan de nieuwe zaak of de gemengde zaak evenredig aan de factuurwaarde van de goederen onder eigendom t.o.v. de factuurwaarde van de andere gebruikte goederen. Vervalt de eigendom van de verkoper aan de goederen onder eigendomsvoorbehoud door verbinding of vermenging, dan wordt nu al overeengekomen dat de daardoor ontstane eigendom of mede-eigendom van de koper aan de één geheel vormende zaak of zaken voor een deel evenredig aan de factuurwaarde van de goederen onder eigendomsvoorbehoud overgaat op de verkoper. De koper bewaart de goederen die de verkoper in mede-eigendom heeft kosteloos voor de koper. Goederen waarop de hiervoor beschreven mede-eigendom van de verkoper rust, gelden als goederen onder eigendomsvoorbehoud in de zin van punt 8.

(4) De verkoper machtigt de koper herroepbaar om de aan de verkoper gecedeerde vorderingen voor zijn rekening op eigen naam in te trekken. Deze machtiging kan uitsluitend worden herroepen als de koper zijn betalingsverplichtingen niet correct nakomt.

(5) Als de realiseerbare waarde meer dan 20% hoger is dan de zekerheden die aan de verkoper zijn gesteld, dan is de verkoper op verzoek van de koper verplicht de zekerheden van zijn keuze vrij te geven.

(6) Als de koper in strijd met de overeenkomst handelt, met name bij betalingsverzuim, heeft de verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden en teruggave van de goederen onder eigendomsvoorbehoud te verlangen. In dit geval mag hij 15% van de orderwaarde voor zijn met de terugneming samenhangende kosten ineens in rekening brengen, tenzij de koper aantoont dat door de terugneming van de goederen voor de verkoper geen of minder kosten zijn ontstaan.

(7) De koper mag de goederen onder eigendom niet verpanden of als zekerheid gebruiken zolang hij niet alle vorderingen van de verkoper heeft voldaan. De koper is verplicht als derden zich goederen onder eigendomsvoorbehoud eigen willen maken, met name bij beslaglegging, te wijzen op het eigendomsvoorbehoud en de verkoper van een beslaglegging, opening van de surseance van betaling of andere gebeurtenissen van juridisch belang, die de rechten van de verkoper op de goederen onder eigendomsvoorbehoud zouden kunnen beïnvloeden, onverwijld op de hoogte stellen. Bij surseance van betaling moeten de goederen onder eigendomsvoorbehoud zonder speciale sommatie worden afgesplitst en aan de verkoper ter beschikking worden gesteld.

9. Deelleveringen

De verkoper heeft het recht om in redelijke mate deelleveringen te doen; elke deellevering geldt als een zelfstandige overeenkomst.

10. Bevoegde rechtbank en de plaats van nakoming

(1) Plaats van nakoming voor de levering is het betreffende laadstation. Plaats van nakoming voor betalingen is Amorbach.

(2) De bevoegde rechtbank voor alle uit de overeenkomst voortgekomen geschillen, reclamaties over wissels en cheques inbegrepen, is Amorbach, voor zover de koper koopman, een publiekrechtelijk persoon of openbaar lichaam is.

(3) Voor alle rechtsbetrekkingen tussen de verkoper en de koper geldt het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. Het VN-kooprecht (CISG) evenals eventuele andere bilaterale verdragen, ook nadat deze zijn opgenomen in het Duitse recht, zijn niet van toepassing.

11. Gedeeltelijke nietigheid

Als één of een deel van de voornoemde bepalingen nietig zijn of worden of als een op zich noodzakelijke regeling ontbreekt, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Voor het geval dat afzonderlijke bepalingen nietig zijn, verplichten de partijen zich om in goed overleg een regeling te treffen, die het bedrijfseconomische resultaat van de beoogde regeling zo veel mogelijk benaderd.

 

(Versie 01/2011)